Shvets, V. and Kozytskiy, S. (2018) “Thermodynamics of Metallic Helium”, Ukrainian Journal of Physics, 58(5), p. 458. doi: 10.15407/ujpe58.05.0458.