Neimash, V. B., Kupianskyi, H. D., Olkhovyk, I. V., Styopkin, V. I., Lytvynchuk, P. M., Povarchuk, V. Y., Roguts’kyi, I. S., Furmanov, Y. A. and Titarenko, S. M. (2019) “Formation of Silver Nanoparticles in PVA-PEG Hydrogel under Electron Irradiation”, Ukrainian Journal of Physics, 64(1), p. 41. doi: 10.15407/ujpe64.1.41.