Gomonai, G. M., Shpenyk, O. B., Maslyuk, V. T. and Zavilopulo, A. M. (2018) “Volodymyr Mykhailovych Mazur (to 75th anniversary of his birthday)”, Ukrainian Journal of Physics, 63(6), p. 573. doi: 10.15407/ujpe63.6.573.