Kutsevol, N., Naumenko, A., Chumachenko, V., Yeshchenko, O., Harahuts, Y. and Pavlenko, V. (2018) “Aggregation Processes in Hybrid Nanosystem Polymer/Nanosilver/Cisplatin”, Ukrainian Journal of Physics, 63(6), p. 513. doi: 10.15407/ujpe63.6.513.