Indutnyi, I.Z., V.O. Yukhymchuk, V.I. Mynko, S.V. Mamykin, N.V. Mazur, O.F. Isaieva, V.M. Dzhagan, V.A. Danko, V.S. Yefanov, A.A. Korchovyy, and P.M. Lytvyn. 2024. “Shape Effect of Laterally Ordered Nanostructures on the Efficiency of Surface-Enhanced Raman Scattering”. Ukrainian Journal of Physics 69 (1):11. https://doi.org/10.15407/ujpe69.1.11.