Bulavin, L.A., B.A. Veitsman, D.A. Gavryushenko, M.F. Golovko, V.Ya. Gotsulskyi, V.V. Klepko, I.M. Koval, M.M. Lazarenko, M.I. Lebovka, L.M. Lysetskyi, S. Magaz`u, G. Maisano, S.M. Odynaev, Yu.O. Plevachuk, L.M. Sabirov, O.V. Khorolskyi, K.O. Chalyi, O.V. Chalyi, and K.V. Cherevko. 2023. “Mykola Petrovych Malomuzh (on His 75th Birthday)”. Ukrainian Journal of Physics 68 (7):503. https://doi.org/10.15407/ujpe68.7.503.