Bondar, M.V., O.A. Goncharov, A.M. Dobrovolskyi, V.S. Manzhara, V.M. Poroshyn, and V.V. Tsiolko. 2022. β€œIn Memory of Ivan Makarovych Protsenko (1935–2022)”. Ukrainian Journal of Physics 67 (6):468. https://doi.org/10.15407/ujpe67.6.468.