Dzhagan, V.M., Ya.V. Pirko, A.Yu. Buziashvili, S.G. Plokhovska, M.M. Borova, A.I. Yemets, N.V. Mazur, O.A. Kapush, and V.O. Yukhymchuk. 2022. “Two-Photon Exchange in Elastic Electron Scattering on Hadronic Systems”. Ukrainian Journal of Physics 67 (1):80. https://doi.org/10.15407/ujpe67.1.80.