Kaliuzhnyi, V.V., O.I. Liubchenko, M.D. Tymochko, Y.M. Olikh, V.P. Kladko, and A.E. Belyaev. 2021. “Investigation of Traps in AlGaN/GaN Heterostructures by Ultrasonic Vibrations”. Ukrainian Journal of Physics 66 (12):1058. https://doi.org/10.15407/ujpe66.12.1058.