Degoda, V.Ya., M.S. Brodyn, M. Alizadeh, G.P. Podust, N.Yu. Pavlova, and B.V. Kozhushko. 2022. “Dipole-Center in ZnSe Crystals”. Ukrainian Journal of Physics 67 (1):62. https://doi.org/10.15407/ujpe67.1.62.