Belyaev, O.Ye., I.V. Blons’kyi, M.S. Brodyn, O.V. Vakulenko, M.Ya. Valakh, V.O. Kochelap, L.V. Poperenko, G.Yu. Rudko, F.F. Syzov, G.G. Tarasov, and V.O. Yukhymchuk. 2021. “Mykhailo Pavlovych Lisitsa (to the 100th Anniversary of His Birth)”. Ukrainian Journal of Physics 66 (1):91. https://doi.org/10.15407/ujpe66.1.91.