Bilous, O. I., D. A. Gavryushenko, V. I. Garamus, V. Ya. Gotsulskyi, Yu. F. Zabashta, M. P. Malomuzh, V. V. Klepko, O. A. Kyzyma, V. L. Kulinskyi, M. P. Kulish, V. I. Petrenko, Yu. O. Plevachuk, V. V. Ryazanov, V. M. Sklyarchuk, V. I. Slisenko, D. V. Solovyov, O. V. Chalyi, and K. O. Chalyi. 2020. “To the 75th Anniversary of the Birthday of Leonid Bulavin”. Ukrainian Journal of Physics 65 (8):653. https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2020218.