Bakai, O. S., V. G. Bar’yakhtar, L. A. Bulavin, A. G. Zagorodny, V. M. Loktev, M. Yu. Storizhko, M. F. Shulga, I. R. Yukhnovskyi, V. P. Gusynin, G. M. Zinovjev, E. A. Pashitskii, E. G. Petrov, L. L. Jenkovszky, O. P. Kobushkin, and V. V. Kukhtin. 2020. “To the Memory of Vitalii Petrovych Shelest (15.10.1940–06.06.2020)”. Ukrainian Journal of Physics 65 (7):647. https://doi.org/10.15407/ujpe65.7.647.