Bakai, O., V. Bar’yakhtar, L. Bulavin, A. Zagorodny, V. Loktev, M. Storizhko, M. Shulga, I. Yukhnovskyi, V. Gusynin, G. Zinovjev, E. Pashitskii, E. Petrov, L. Jenkovszky, O. Kobushkin, and V. Kukhtin. 2020. “To the Memory of Vitalii Petrovych Shelest (15.10.1940–06.06.2020)”. Ukrainian Journal of Physics 65 (7), 647. https://doi.org/10.15407/ujpe65.7.647.