Bazaliy, Ya. B., O. S. Bakai, V. G. Bar’yakhtar, V. M. Loktev, and Lu Yu. 2019. “To the Memory of Moisei Isaakovych Kaganov”. Ukrainian Journal of Physics 64 (12):1154. https://doi.org/10.15407/ujpe64.12.1154.