Bar’yakhtar, V. G., A. G. Zagorodny, V. M. Loktev, I. M. Mryglod, M. F. Shul’ga, and I. R. Yukhnovs’kyi. 2019. “To the 110th Anniversary of Academician M.M. Bogolyubov Birthday”. Ukrainian Journal of Physics 64 (8):776. https://doi.org/10.15407/ujpe64.8.776.