Neimash, V. B., A. S. Nikolenko, V. V. Strelchuk, P. Ye. Shepelyavyi, P. M. Litvinchuk, V. V. Melnyk, and I. V. Olkhovyk. 2019. “Influence of Laser Light on the Formation and Properties of Silicon Nanocrystals in a-Si/Sn Layered Structures”. Ukrainian Journal of Physics 64 (6):522. https://doi.org/10.15407/ujpe64.6.522.