Chekhun, V. F., K. A. Chalyy, Yu. F. Zabashta, L. Yu. Vergun, and B. V. Batsak. 2019. “Medical Physics: Molecular Aspects”. Ukrainian Journal of Physics 60 (9):892. https://doi.org/10.15407/ujpe60.09.0892.