Bolesta, I. M., I. N. Rovetskii, Z. M. Yaremko, I. D. Karbovnyk, S. R. Velgosh, M. V. Partyka, N. V. Gloskovskaya, and V. M. Lesivtsiv. 2019. “On the Mechanism of Nanostructure Growth on the Surface of CdI2 Crystals”. Ukrainian Journal of Physics 60 (11):1143. https://doi.org/10.15407/ujpe60.11.1143.