Glinchuk, M. D., V. M. Loktev, E. A. Pashitskii, Yu. G. Pashkevich, S. M. Ryabchenko, M. S. Soskin, V. I. Sugakov, S. K. Tolpygo, and V. M. Shatalov. 2019. “To the 100-Th Anniversary of Kirill Borisovich Tolpygo’s Birthday (May 3, 1916–May 13, 1994)”. Ukrainian Journal of Physics 61 (5):459. https://doi.org/10.15407/ujpe61.05.0459.