Berezina, G. P., K. V. Galaydych, R. R. Kniaziev, A. F. Linnik, P. I. Markov, O. L. Omelaenko, I. N. Onishchenko, V. I. Pristupa, G. V. Sotnikov, A. P. Tolstoluzhsky, and V. S. Us. 2019. “Multibunch Regime of Wakefield Excitation in a Plasma-Dielectric Structure”. Ukrainian Journal of Physics 61 (8):690. https://doi.org/10.15407/ujpe61.08.0690.