Solomenko, O. V., O. V. Prysiazhna, V. Ya. Chernyak, V. V. Lendiel, D. K. Hamazin, Eu. V. Martysh, D. O. Kalustova, and I. V. Prysiazhnevych. 2019. “Investigation of a Microdischarge System With the Vortex Gas Flow”. Ukrainian Journal of Physics 61 (11):960. https://doi.org/10.15407/ujpe61.11.0960.