Yukhymchuk, V. O., M. Ya. Valakh, O. M. Hreshchuk, Ye. O. Havrylyuk, I. B. Yanchuk, A. V. Yefanov, R. N. Arif, A. G. Rozhin, and M. A. Skoryk. 2018. “Properties of Graphene Flakes Obtained by Treating Graphite With Ultrasound”. Ukrainian Journal of Physics 62 (5):432. https://doi.org/10.15407/ujpe62.05.0432.