Fedirchyk, I. I., O. A. Nedybaliuk, V. Ya. Chernyak, and V. P. Demchina. 2018. “Plasma-Liquid System With Reverse Vortex Flow for Plasma-Catalytic Reforming”. Ukrainian Journal of Physics 62 (5):372. https://doi.org/10.15407/ujpe62.05.0372.