Neimash, V. B., A. O. Goushcha, P. E. Shepeliavyi, V. O. Yukhymchuk, V. A. Dan’ko, V. V. Melnyk, and A. G. Kuzmich. 2018. “Mechanism of Tin-Induced Crystallization in Amorphous Silicon”. Ukrainian Journal of Physics 59 (12):1168. https://doi.org/10.15407/ujpe59.12.1168.