Orlovskaya, S. G., V. V. Kalinchak, M. S. Shkoropado, F. F. Karimova, V. Ya. Chernyak, and O. Y. Vergun. 2018. “Investigation of the Burning of Paraffin Droplets”. Ukrainian Journal of Physics 59 (4):396. https://doi.org/10.15407/ujpe59.04.0396.