Otajonov, Sh., B. Eshchanov, and A. Isamatov. 2018. “Study of Molecular Dynamics of Condensed States of a Substance by Spectroscopy”. Ukrainian Journal of Physics 59 (3), 254. https://doi.org/10.15407/ujpe59.03.0254.