Kernazhitsky, L., V. Shymanovska, T. Gavrilko, V. Naumov, L. Fedorenko, V. Kshnyakin, and J. Baran. 2018. “Laser-Excited Excitonic Luminescence of Nanocrystalline TiO2 Powder”. Ukrainian Journal of Physics 59 (3):246. https://doi.org/10.15407/ujpe59.03.0246.