Vidil, A. Yu., I. V. Zavislyak, and M. O. Popov. 2018. “Relaxation at Nonlinear Ferromagnetic Resonance”. Ukrainian Journal of Physics 59 (2):141. https://doi.org/10.15407/ujpe59.02.0141.