Shvets, V., and S. Kozytskiy. 2018. “Thermodynamics of Metallic Helium”. Ukrainian Journal of Physics 58 (5), 458. https://doi.org/10.15407/ujpe58.05.0458.