Gomonai, G. M., O. B. Shpenyk, V. T. Maslyuk, and A. M. Zavilopulo. 2018. “Volodymyr Mykhailovych Mazur (to 75th Anniversary of His Birthday)”. Ukrainian Journal of Physics 63 (6):573. https://doi.org/10.15407/ujpe63.6.573.