Kutsevol, N., A. Naumenko, V. Chumachenko, O. Yeshchenko, Yu. Harahuts, and V. Pavlenko. 2018. “Aggregation Processes in Hybrid Nanosystem Polymer/Nanosilver/Cisplatin”. Ukrainian Journal of Physics 63 (6):513. https://doi.org/10.15407/ujpe63.6.513.