BONDAR, M.; GONCHAROV, O.; DOBROVOLSKYI, A.; MANZHARA, V.; POROSHYN, V.; TSIOLKO, V. In Memory of Ivan Makarovych Protsenko (1935–2022). Ukrainian Journal of Physics, [S. l.], v. 67, n. 6, p. 468, 2022. DOI: 10.15407/ujpe67.6.468. Disponível em: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2022561. Acesso em: 29 nov. 2022.