BORISENKO, O.; GORENSTEIN, M.; GUSYNIN, V.; ZAGORODNY, A.; ZASENKO, V.; IZOTOV, Y.; KUKHTIN, V.; LEV, B.; LOKTEV, V.; MARTYNOV, E.; PASHITSKII, E.; PEREPELYTSYA, S.; PETROV, E.; RYABCHENKO, S.; SINYUKOV, Y.; SITENKO, Y.; SHELEST, A.; SHUL’GA, M. In Memory of Gennady Mykhailovych Zinovjev (18.04.1941–19.10.2021). Ukrainian Journal of Physics, [S. l.], v. 66, n. 11, p. 1009, 2021. DOI: 10.15407/ujpe66.11.1009. Disponível em: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2021390. Acesso em: 27 mar. 2023.