KALIUZHNYI, V.; LIUBCHENKO, O.; TYMOCHKO, M.; OLIKH, Y.; KLADKO, V.; BELYAEV, A. Investigation of Traps in AlGaN/GaN Heterostructures by Ultrasonic Vibrations. Ukrainian Journal of Physics, [S. l.], v. 66, n. 12, p. 1058, 2021. DOI: 10.15407/ujpe66.12.1058. Disponível em: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2021137. Acesso em: 23 jul. 2024.