BELYAEV, O.; BLONS’KYI, I.; BRODYN, M.; VAKULENKO, O.; VALAKH, M.; KOCHELAP, V.; POPERENKO, L.; RUDKO, G.; SYZOV, F.; TARASOV, G.; YUKHYMCHUK, V. Mykhailo Pavlovych Lisitsa (to the 100th anniversary of his birth). Ukrainian Journal of Physics, [S. l.], v. 66, n. 1, p. 91, 2021. DOI: 10.15407/ujpe66.1.91. Disponível em: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2020325. Acesso em: 21 oct. 2021.