BAKAI, O. S.; BAR’YAKHTAR, V. G.; GUSYNIN, V. P.; ZHELTUKHIN, O. O.; ZAGORODNY, A. G.; LOKTEV, V. M.; PELETMINSKII, S. V.; SITENKO, Y. O.; SLYUSARENKO, Y. V.; STORIZHKO, V. Y.; UVAROV, D. V.; SHULGA, M. F. To the 95th Birthday of Dmytro Vasylyovych Volkov (1925–1996). Ukrainian Journal of Physics, [S. l.], v. 65, n. 8, p. 737, 2020. DOI: 10.15407/ujpe65.8.737. Disponível em: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2020220. Acesso em: 28 mar. 2023.