BAKAI, O.; BAR’YAKHTAR, V.; BULAVIN, L.; ZAGORODNY, A.; LOKTEV, V.; STORIZHKO, M.; SHULGA, M.; YUKHNOVSKYI, I.; GUSYNIN, V.; ZINOVJEV, G.; PASHITSKII, E.; PETROV, E.; JENKOVSZKY, L.; KOBUSHKIN, O.; KUKHTIN, V. To the Memory of Vitalii Petrovych Shelest (15.10.1940–06.06.2020). Ukrainian Journal of Physics, v. 65, n. 7, p. 647, 15 jul. 2020.