BELYAEV, O. Y.; VALAKH, M. Y.; VENGER, Y. F.; KLAD’KO, V. P.; KOCHELAP, V. O.; LITOVCHENKO, V. G.; LYSENKO, V. S.; SYZOV, F. F.; BABYCH, V. M.; DMYTRUK, M. L.; KOLOMOETS, V. V.; KONAKOVA, R. V.; KORBUTYAK, D. V.; MELNYK, V. P.; PROKOPENKO, I. V.; ROMANYUK, B. M.; TOMASHYK, V. M.; VOROBKALO, F. M. Petro Ivanovych Baransky (to the 90-th Anniversary of His Birthday). Ukrainian Journal of Physics, [S. l.], v. 60, n. 12, p. 1268, 2019. DOI: 10.15407/ujpe60.12.1268. Disponível em: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2019143. Acesso em: 11 dec. 2023.