YUKHYMCHUK, V. O.; VALAKH, M. Y.; HRESHCHUK, O. M.; HAVRYLYUK, Y. O.; YANCHUK, I. B.; YEFANOV, A. V.; ARIF, R. N.; ROZHIN, A. G.; SKORYK, M. A. Properties of Graphene Flakes Obtained by Treating Graphite with Ultrasound. Ukrainian Journal of Physics, [S. l.], v. 62, n. 5, p. 432, 2018. DOI: 10.15407/ujpe62.05.0432. Disponível em: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2018683. Acesso em: 28 feb. 2024.