KERNAZHITSKY, L.; SHYMANOVSKA, V.; GAVRILKO, T.; NAUMOV, V.; FEDORENKO, L.; KSHNYAKIN, V.; BARAN, J. Laser-Excited Excitonic Luminescence of Nanocrystalline TiO2 Powder. Ukrainian Journal of Physics, v. 59, n. 3, p. 246, 19 out. 2018.