SHVETS, V.; KOZYTSKIY, S. Thermodynamics of Metallic Helium. Ukrainian Journal of Physics, v. 58, n. 5, p. 458, 6 out. 2018.