MYHAL, V.; DERZHKO, O. Wetting under Electromagnetic Resonance Irradiation. Ukrainian Journal of Physics, v. 63, n. 2, p. 150, 10 mar. 2018.