KUTSEVOL, N.; NAUMENKO, A.; CHUMACHENKO, V.; YESHCHENKO, O.; HARAHUTS, Y.; PAVLENKO, V. Aggregation Processes in Hybrid Nanosystem Polymer/Nanosilver/Cisplatin. Ukrainian Journal of Physics, [S. l.], v. 63, n. 6, p. 513, 2018. DOI: 10.15407/ujpe63.6.513. Disponível em: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2018033. Acesso em: 22 mar. 2023.