TAN’SHYNA, A. Lev Landau. Ukraine, Kharkiv, UPTI. Ukrainian Journal of Physics, v. 63, n. 1, p. 81-92, 31 jan. 2018.