Bondar, M., Goncharov, O., Dobrovolskyi, A., Manzhara, V., Poroshyn, V., & Tsiolko, V. (2022). In Memory of Ivan Makarovych Protsenko (1935–2022). Ukrainian Journal of Physics, 67(6), 468. https://doi.org/10.15407/ujpe67.6.468