Normuradov, M., Khozhiev, S., Dovranov, K., Davranov, K., Davlatov, M., & Khollokov, F. (2023). Development of Technology for Obtaining Nanosized Heterostructured Films by Ion-Plasma Deposition. Ukrainian Journal of Physics, 68(3), 210. https://doi.org/10.15407/ujpe68.3.210