Dzhagan, V., Pirko, Y., Buziashvili, A., Plokhovska, S., Borova, M., Yemets, A., Mazur, N., Kapush, O., & Yukhymchuk, V. (2022). Two-Photon Exchange in Elastic Electron Scattering on Hadronic Systems. Ukrainian Journal of Physics, 67(1), 80. https://doi.org/10.15407/ujpe67.1.80