Borisenko, O., Gorenstein, M., Gusynin, V., Zagorodny, A., Zasenko, V., Izotov, Y., Kukhtin, V., Lev, B., Loktev, V., Martynov, E., Pashitskii, E., Perepelytsya, S., Petrov, E., Ryabchenko, S., Sinyukov, Y., Sitenko, Y., Shelest, A., & Shul’ga, M. (2021). In Memory of Gennady Mykhailovych Zinovjev (18.04.1941–19.10.2021). Ukrainian Journal of Physics, 66(11), 1009. https://doi.org/10.15407/ujpe66.11.1009