Kaliuzhnyi, V., Liubchenko, O., Tymochko, M., Olikh, Y., Kladko, V., & Belyaev, A. (2021). Investigation of Traps in AlGaN/GaN Heterostructures by Ultrasonic Vibrations. Ukrainian Journal of Physics, 66(12), 1058. https://doi.org/10.15407/ujpe66.12.1058